Điều tra, đánh giá và đề xuất chính sách quản lý chất thải rắn trong khai thác và sử dụng khoáng sản theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Danh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2007 - 01/01/2009

Vùng kinh tế trọng điểm, Quản lý chất thải rắn, Môi trường

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS.Nguyễn Danh Sơn. Mục tiêu chung của Dự án là cung cấp cơ sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và phương thức phát triển mới phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của đất nước, của các vùng kinh tế trọng điểm trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và của lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng. Mục tiêu cụ thể của Dự án: Nghiên cứu, điều tra thực trạng quản lý chất thải rắn trong khai thác và sử dụng khoáng sản ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, qua đó tạo dựng bức tranh về tình hình chất thải rắn  và quản lý chất thải rắn nói chung và đối với 4 loại khoáng sản nghiên cứu nói riêng ở Vùng này như là hệ quả tất yếu của phương thức quản lý không/chưa hướng vào mục tiêu và yêu cầu phát triển bền vững; Xác định các nguyên nhân của thực trạng quản lý chất thải rắn không bền vững trong khai thác và sử dụng các khoáng sản than, quặng than, quặng sắt, quặng apatit, đá vôi hiện nay ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, liên hệ với thực trạng chung của đất nước; Đề xuất chính sách quản lý chất thải rắn trong khai thác và sử dụng khoáng sản than, quặng than, quặng sắt, quặng apatit, đá vôi theo hướng bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Các tin khác

Điều tra, đánh giá và đề xuất chính sách quản lý chất thải rắn trong khai thác và sử dụng khoáng sản theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ

Nguyễn Danh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2007 - 01/01/2009

Vùng kinh tế trọng điểm, Quản lý chất thải rắn, Môi trường

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS.Nguyễn Danh Sơn. Mục tiêu chung của Dự án là cung cấp cơ sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và phương thức phát triển mới phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của đất nước, của các vùng kinh tế trọng điểm trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và của lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng. Mục tiêu cụ thể của Dự án: Nghiên cứu, điều tra thực trạng quản lý chất thải rắn trong khai thác và sử dụng khoáng sản ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, qua đó tạo dựng bức tranh về tình hình chất thải rắn  và quản lý chất thải rắn nói chung và đối với 4 loại khoáng sản nghiên cứu nói riêng ở Vùng này như là hệ quả tất yếu của phương thức quản lý không/chưa hướng vào mục tiêu và yêu cầu phát triển bền vững; Xác định các nguyên nhân của thực trạng quản lý chất thải rắn không bền vững trong khai thác và sử dụng các khoáng sản than, quặng than, quặng sắt, quặng apatit, đá vôi hiện nay ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, liên hệ với thực trạng chung của đất nước; Đề xuất chính sách quản lý chất thải rắn trong khai thác và sử dụng khoáng sản than, quặng than, quặng sắt, quặng apatit, đá vôi theo hướng bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam