Điều tra cơ bản và khai quật di chỉ khảo cổ học Cát Tiên (Lâm Đồng)

Bộ

Đào Linh Côn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Trung tâm Khảo cổ học

01/01/2002 - 01/01/2004

Khảo cổ học

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp bộ, chủ nhiệm dự án TS. Đào Linh Côn. Dự án tập trung giải quyết những vấn đề sau: Tập hợp và hệ thống hoá tư liệu về những khám phá khảo cổ học trước đây ở khu di tích Cát Tiên từ năm 1985 đến năm 1998; Tổ chức các đợt điều tra, thám sát và khai quật lớn trên diện rộng toàn khu vực huyện Cát Tiên và các huyện xung quanh Cát Tiên như Đạ Tẻh (Lâm Đồng), Tân Phú (Đồng Nai), Bù Đăng (Bình Phước); Viết các báo cáo, chuyện khảo sâu về những vấn đề khoa học đặt ra và thực hiện toàn bộ tư liệu khai quật như các bản ảnh, bản vẽ với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất bản sau khi dự án được nghiệm thu.
Các tin khác

Điều tra cơ bản và khai quật di chỉ khảo cổ học Cát Tiên (Lâm Đồng)

Bộ

Đào Linh Côn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Trung tâm Khảo cổ học

01/01/2002 - 01/01/2004

Khảo cổ học

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp bộ, chủ nhiệm dự án TS. Đào Linh Côn. Dự án tập trung giải quyết những vấn đề sau: Tập hợp và hệ thống hoá tư liệu về những khám phá khảo cổ học trước đây ở khu di tích Cát Tiên từ năm 1985 đến năm 1998; Tổ chức các đợt điều tra, thám sát và khai quật lớn trên diện rộng toàn khu vực huyện Cát Tiên và các huyện xung quanh Cát Tiên như Đạ Tẻh (Lâm Đồng), Tân Phú (Đồng Nai), Bù Đăng (Bình Phước); Viết các báo cáo, chuyện khảo sâu về những vấn đề khoa học đặt ra và thực hiện toàn bộ tư liệu khai quật như các bản ảnh, bản vẽ với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất bản sau khi dự án được nghiệm thu.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam