Chỉnh lý, nghiên cứu, bảo quản, phục chế tư liệu di chỉ khảo cổ học Lung Leng (Kon Tum)

Bộ

Hà Văn Phùng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/2002 - 01/01/2003

Khảo cổ học

Nội dung:

Nhiệm vụ khoa học độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm Nhiệm vụ TS.Hà Văn Phùng. Nhiệm vụ thực hiện các công việc sau: Chỉnh lý phân loại tất cả những di tích và di vật khảo cổ học đã khai quật được, cũng như toàn bộ tư liệu biên chép, bản ảnh, băng hình, bản vẽ đã thu thập trong thời gian khai quật, nhằm hệ thống hoá, định tính và định lượng các nguồn dữ liệu, cung cấp những thông tin chân xác dưới góc độ sử liệu học của di chỉ khảo cổ học Lung Leng; Phục chế các hiện vật khảo cổ, nhất là các di tích mộ táng và địa tầng di tích; tiến hành bảo quản khoa học những hiện vật nhằm giúp cho việc nghiên cứu chính xác, có hiện vật mẫu tiêu biểu, được bảo quản tốt để trưng bày tại các nhà bảo tàng, phát huy giá trị chân xác của chúng; Phân tích các mẫu thu được bằng các phương pháp khoa học tự nhiên nhằm khai thác tối đa lượng thông tin về niên đại, các giai đoạn phát triển, môi trường sống, các hoạt động kinh tế, kỹ thuật chế tạo đồ đá, đồ gốm, luyện kim; tìm hiểu thành phần chủng tộc người… ở di chỉ Lung Leng, phục vụ công tác nghiên cứu khoa toàn diện về các nền văn hoá cổ xưa ở đây; Biên soạn báo cáo, hoàn thiện hồ sơ khai quật di chỉ Lung Leng nhằm cung cấp tư liệu cho nhà nghiên cứu hôm nay và thế hệ mai sau đi sau phác thảo bức tranh toàn cảnh về quá khứ xa xưa của các cộng đồng người cổ đã từng sống ở Tây Nguyên, cung cấp cho các nhà quản lý di sản văn hoá, các nhà bảo tàng học cơ sở khoa học để trưng bày hiện vật tại bảo tàng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên.
Các tin khác

Chỉnh lý, nghiên cứu, bảo quản, phục chế tư liệu di chỉ khảo cổ học Lung Leng (Kon Tum)

Bộ

Hà Văn Phùng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/2002 - 01/01/2003

Khảo cổ học

Nội dung:

Nhiệm vụ khoa học độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm Nhiệm vụ TS.Hà Văn Phùng. Nhiệm vụ thực hiện các công việc sau: Chỉnh lý phân loại tất cả những di tích và di vật khảo cổ học đã khai quật được, cũng như toàn bộ tư liệu biên chép, bản ảnh, băng hình, bản vẽ đã thu thập trong thời gian khai quật, nhằm hệ thống hoá, định tính và định lượng các nguồn dữ liệu, cung cấp những thông tin chân xác dưới góc độ sử liệu học của di chỉ khảo cổ học Lung Leng; Phục chế các hiện vật khảo cổ, nhất là các di tích mộ táng và địa tầng di tích; tiến hành bảo quản khoa học những hiện vật nhằm giúp cho việc nghiên cứu chính xác, có hiện vật mẫu tiêu biểu, được bảo quản tốt để trưng bày tại các nhà bảo tàng, phát huy giá trị chân xác của chúng; Phân tích các mẫu thu được bằng các phương pháp khoa học tự nhiên nhằm khai thác tối đa lượng thông tin về niên đại, các giai đoạn phát triển, môi trường sống, các hoạt động kinh tế, kỹ thuật chế tạo đồ đá, đồ gốm, luyện kim; tìm hiểu thành phần chủng tộc người… ở di chỉ Lung Leng, phục vụ công tác nghiên cứu khoa toàn diện về các nền văn hoá cổ xưa ở đây; Biên soạn báo cáo, hoàn thiện hồ sơ khai quật di chỉ Lung Leng nhằm cung cấp tư liệu cho nhà nghiên cứu hôm nay và thế hệ mai sau đi sau phác thảo bức tranh toàn cảnh về quá khứ xa xưa của các cộng đồng người cổ đã từng sống ở Tây Nguyên, cung cấp cho các nhà quản lý di sản văn hoá, các nhà bảo tàng học cơ sở khoa học để trưng bày hiện vật tại bảo tàng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam