Điều tra cơ bản kinh tế, xã hội, văn hoá các dân tộc ở Việt Nam

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/1999 - 01/01/2005

Điều tra dân tộc học, Dân tộc học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Dự án tập trung điều tra cơ bản để nắm được thực trạng đời sống kinh tế - văn hoá – xã hội của các dân tộc ở nước ta, đồng thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Trước mắt nhiệm vụ ưu tiên cho vấn đề thành phần và tên gọi các dân tộc, các nhóm tộc người, vấn đề môi trường, đất đai, tình hình kinh tế trong quá trình chuyển đổi cơ chế, đổi mới hiện nay. Trên cơ sở các tư liệu, dữ liệu có được, xây dựng, hình thành một kho  tư liệu chung cho cả nước phục vụ Đảng, Nhà nước và các đối tượng quan tâm đến các vấn đề dân tộc, giúp cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách có cái nhìn đúng đắn về các dân tộc nói chung, về từng dân tộc, từng khu vực nói riêng để có các chủ trương, biện pháp sát hợp góp phần vào sự nghiệp dân giàu nước mạnh.
Các tin khác

Điều tra cơ bản kinh tế, xã hội, văn hoá các dân tộc ở Việt Nam

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/1999 - 01/01/2005

Điều tra dân tộc học, Dân tộc học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Dự án tập trung điều tra cơ bản để nắm được thực trạng đời sống kinh tế - văn hoá – xã hội của các dân tộc ở nước ta, đồng thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Trước mắt nhiệm vụ ưu tiên cho vấn đề thành phần và tên gọi các dân tộc, các nhóm tộc người, vấn đề môi trường, đất đai, tình hình kinh tế trong quá trình chuyển đổi cơ chế, đổi mới hiện nay. Trên cơ sở các tư liệu, dữ liệu có được, xây dựng, hình thành một kho  tư liệu chung cho cả nước phục vụ Đảng, Nhà nước và các đối tượng quan tâm đến các vấn đề dân tộc, giúp cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách có cái nhìn đúng đắn về các dân tộc nói chung, về từng dân tộc, từng khu vực nói riêng để có các chủ trương, biện pháp sát hợp góp phần vào sự nghiệp dân giàu nước mạnh.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam