Đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 01/01/2009

Đạo đức môi trường, Tâm lý học

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS.Vũ Dũng. Dự án tập trung vào các nội dung sau: Xác định và hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (như các khái niệm, các quan điểm nghiên cứu, những biểu hiện của đạo đức môi trường, các tiêu chí để xác định đạo đức môi trường,,,); Bước đầu đánh giá thực trạng nhận thức và hành vi về đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay tại một số điểm được chọn khảo sát; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về nghiên cứu đạo đức môi trường giai đoạn 2 của dự án, cũng như kiến nghị bước đầu về xây dựng, nâng cấp đạo đức môi trường. Kết quả nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng một môi trường bền vững ở nước ta hiện nay.
Các tin khác

Đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 01/01/2009

Đạo đức môi trường, Tâm lý học

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS.Vũ Dũng. Dự án tập trung vào các nội dung sau: Xác định và hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường (như các khái niệm, các quan điểm nghiên cứu, những biểu hiện của đạo đức môi trường, các tiêu chí để xác định đạo đức môi trường,,,); Bước đầu đánh giá thực trạng nhận thức và hành vi về đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay tại một số điểm được chọn khảo sát; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về nghiên cứu đạo đức môi trường giai đoạn 2 của dự án, cũng như kiến nghị bước đầu về xây dựng, nâng cấp đạo đức môi trường. Kết quả nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng một môi trường bền vững ở nước ta hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam