Nghề dệt của người Thái ở Mai Châu (Hoà Bình) và Yên Châu (Sơn La) trong điều kiện kinh tế thị trường và phát triển du lịch ở miền núi Tây Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Nga

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế, Dân tộc thiểu số, Nghề thủ công

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Nga. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng về nghề dệt của hai nhóm người Thái ở Mai Châu (Hoà Bình) và Yên Châu (Sơn La) và những biến đổi trong quá trình sản xuất, chế tác sản phẩm, chế tác nguyên liệu của nghề dệt nhằm thích ứng với cơ chế thị trường và phát triển du lịch; Tìm hiểu văn hoá Thái truyền thống và những biến đổi của nó trong hiện tại, sự đóng góp của văn hoá Thái vào di sản văn hoá Việt Nam; Nghiên cứu so sánh để làm rõ sự giống nhau và khác nhau dưới góc độ văn hoá truyền thống của hai nhóm Thái Trắng ở Mai Châu (Hoà Bình) và Thái Đen ở Yên Châu (Sơn La) qua nghề dệt truyền thống cũng như những biến đổi của nó trong đời sống kinh tế thị trường và phát triển du lịch ở miền núi Tây Bắc Việt Nam.

Các tin khác

Nghề dệt của người Thái ở Mai Châu (Hoà Bình) và Yên Châu (Sơn La) trong điều kiện kinh tế thị trường và phát triển du lịch ở miền núi Tây Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Nga

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế, Dân tộc thiểu số, Nghề thủ công

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Nga. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng về nghề dệt của hai nhóm người Thái ở Mai Châu (Hoà Bình) và Yên Châu (Sơn La) và những biến đổi trong quá trình sản xuất, chế tác sản phẩm, chế tác nguyên liệu của nghề dệt nhằm thích ứng với cơ chế thị trường và phát triển du lịch; Tìm hiểu văn hoá Thái truyền thống và những biến đổi của nó trong hiện tại, sự đóng góp của văn hoá Thái vào di sản văn hoá Việt Nam; Nghiên cứu so sánh để làm rõ sự giống nhau và khác nhau dưới góc độ văn hoá truyền thống của hai nhóm Thái Trắng ở Mai Châu (Hoà Bình) và Thái Đen ở Yên Châu (Sơn La) qua nghề dệt truyền thống cũng như những biến đổi của nó trong đời sống kinh tế thị trường và phát triển du lịch ở miền núi Tây Bắc Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam