Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội

Bộ

Phạm Văn Vang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 21/04/2024

Khoa học xã hội, Đầu tư khoa học xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Vang. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư, phân bổ, sử dụng và quản lý ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội dựa trên quan điểm đổi mới theo tư tưởng “đầu tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển”. Trên cơ sở đó đề xuất một cơ chế đầu tư, phân bổ, sử dụng và quản lý có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của khoa học xã hội, phục vụ sự phát triển đất nước và tiến bộ xã hội, đồng thời phục vụ chính sự phát triển bản thân nền khoa học nước nhà.
Các tin khác

Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội

Bộ

Phạm Văn Vang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 21/04/2024

Khoa học xã hội, Đầu tư khoa học xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Vang. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư, phân bổ, sử dụng và quản lý ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội dựa trên quan điểm đổi mới theo tư tưởng “đầu tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển”. Trên cơ sở đó đề xuất một cơ chế đầu tư, phân bổ, sử dụng và quản lý có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của khoa học xã hội, phục vụ sự phát triển đất nước và tiến bộ xã hội, đồng thời phục vụ chính sự phát triển bản thân nền khoa học nước nhà.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam