Những kiến trúc gạch cổ ở Nam Tây Nguyên – nguyên vật liệu và kỹ thuật xây dựng

Bộ

Nguyễn Tiến Đông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 21/04/2024

Khảo cổ học, Kiến trúc gạch cổ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tiến Đông. Đề tài nghiên cứu về  kiến trúc gạch cổ ở Nam Tây Nguyên, tập trung vào vấn đề nguyên vật liệu và kỹ thuật xây dựng, bao gồm các nội dung: nguồn nguyên liệu đất, cách xử lý để tạo ra nguyên liệu sản xuất gạch, cách thức nung đốt gạch cổ; Gạch được sản xuất tại chỗ hay từ nơi khác vận chuyển đến; Sức bền vật liệu; Chất kết dính giữa các viên gạch cổ ở các di tích khảo cổ Nam Tây Nguyên (Đắc Lắc và Lâm Đồng).
Các tin khác

Những kiến trúc gạch cổ ở Nam Tây Nguyên – nguyên vật liệu và kỹ thuật xây dựng

Bộ

Nguyễn Tiến Đông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 21/04/2024

Khảo cổ học, Kiến trúc gạch cổ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tiến Đông. Đề tài nghiên cứu về  kiến trúc gạch cổ ở Nam Tây Nguyên, tập trung vào vấn đề nguyên vật liệu và kỹ thuật xây dựng, bao gồm các nội dung: nguồn nguyên liệu đất, cách xử lý để tạo ra nguyên liệu sản xuất gạch, cách thức nung đốt gạch cổ; Gạch được sản xuất tại chỗ hay từ nơi khác vận chuyển đến; Sức bền vật liệu; Chất kết dính giữa các viên gạch cổ ở các di tích khảo cổ Nam Tây Nguyên (Đắc Lắc và Lâm Đồng).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam