Nhận diện bản sắc văn hoá qua một số lễ hội truyền thống của người Việt

Bộ

Nguyễn Quang Lê

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2009

Văn hoá, Lễ hội truyền thống, Bản sắc văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Lê. Báo cáo tổng hợp của đề tài trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận cơ bản; Lớp văn hoá địa bàn - nền tảng của bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống của người Việt; Lớp giao lưu văn hoá với Phật giáo trong bản sắc văn hoá: lễ hội chùa; Lớp giao hữu văn hoá với Đạo giáo trong bản sắc văn hoá: lễ hội thờ Mẫu và Tứ bất tử; Lớp giao lưu văn hoá với Nho giáo trong bản sắc văn hoá: Thể chế hoá hệ thống nghi lễ trong lễ hội truyền thống của người Việt; Lớp giao lưu văn hoá với tín ngưỡng Chăm và Khmer trong bản sắc văn hoá người Việt; Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại.
Các tin khác

Nhận diện bản sắc văn hoá qua một số lễ hội truyền thống của người Việt

Bộ

Nguyễn Quang Lê

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2009

Văn hoá, Lễ hội truyền thống, Bản sắc văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Lê. Báo cáo tổng hợp của đề tài trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận cơ bản; Lớp văn hoá địa bàn - nền tảng của bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống của người Việt; Lớp giao lưu văn hoá với Phật giáo trong bản sắc văn hoá: lễ hội chùa; Lớp giao hữu văn hoá với Đạo giáo trong bản sắc văn hoá: lễ hội thờ Mẫu và Tứ bất tử; Lớp giao lưu văn hoá với Nho giáo trong bản sắc văn hoá: Thể chế hoá hệ thống nghi lễ trong lễ hội truyền thống của người Việt; Lớp giao lưu văn hoá với tín ngưỡng Chăm và Khmer trong bản sắc văn hoá người Việt; Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam