Báo cáo thường niên năm 2007 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Phạm Văn Vang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Báo cáo hàng năm, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Vang. Đề tài nhằm tổng hợp giới thiệu những kết quả đạt được của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2007 trên các mặt hoạt động chủ yếu: nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, đào tạo cán bộ, tư vấn chính sách, hoạt động thông tin, tạp chí, xuất bản, hợp tác quốc tế về khoa học xã hội; Phần phụ lục giới thiệu các xuất bản phẩm của Viện công bố năm 2007.
Các tin khác

Báo cáo thường niên năm 2007 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Phạm Văn Vang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Báo cáo hàng năm, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Vang. Đề tài nhằm tổng hợp giới thiệu những kết quả đạt được của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2007 trên các mặt hoạt động chủ yếu: nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, đào tạo cán bộ, tư vấn chính sách, hoạt động thông tin, tạp chí, xuất bản, hợp tác quốc tế về khoa học xã hội; Phần phụ lục giới thiệu các xuất bản phẩm của Viện công bố năm 2007.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam