Các nữ tác gia Hán Nôm Việt Nam

Bộ

Đỗ Thị Hảo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 24/04/2024

Hán Nôm, Nữ tác gia Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Thị Hảo. Trên cơ sở khảo sát các văn bản hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đề tài tập trung nghiên cứu, khảo dịch chú thích văn bản về thân thế, sự nghiệp của các nữ tác giả Hán Nôm Việt Nam, đặc biệt nhằm góp phần cung cấp một cái nhìn hệ thống, chân xác về 10 tác giả: Lý Ngọc Kiều, Lê Thị Yến (Ỷ Lan), Ngô Chi Lan, Đoàn Thị Điểm, Trương Thị Trong, Phạm Lam Anh, Lê Ngọc Hân, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Hinh, Nguyễn Trinh Thận, Nguyễn Tĩnh Hoà và Nguyễn Thị Nhược Bích, đồng thời góp phần vào việc làm sáng tỏ một số vấn đề về văn học sử và việc giảng dạy văn học trong nhà trường.
Các tin khác

Các nữ tác gia Hán Nôm Việt Nam

Bộ

Đỗ Thị Hảo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 24/04/2024

Hán Nôm, Nữ tác gia Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Thị Hảo. Trên cơ sở khảo sát các văn bản hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đề tài tập trung nghiên cứu, khảo dịch chú thích văn bản về thân thế, sự nghiệp của các nữ tác giả Hán Nôm Việt Nam, đặc biệt nhằm góp phần cung cấp một cái nhìn hệ thống, chân xác về 10 tác giả: Lý Ngọc Kiều, Lê Thị Yến (Ỷ Lan), Ngô Chi Lan, Đoàn Thị Điểm, Trương Thị Trong, Phạm Lam Anh, Lê Ngọc Hân, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Hinh, Nguyễn Trinh Thận, Nguyễn Tĩnh Hoà và Nguyễn Thị Nhược Bích, đồng thời góp phần vào việc làm sáng tỏ một số vấn đề về văn học sử và việc giảng dạy văn học trong nhà trường.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam