Lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2007 - 01/01/2008

Pháp luật, Chuyển đổi kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga. Đề tài tập trung vào các nghiên cứu sau: Làm rõ những quy luật chung và những đặc điểm riêng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường ở Việt Nam và Liên bang Nga; So sánh sự hình thành và phát triển nhà nước pháp quyền ở Việt Nam và Nga trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường; Cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng mô hình Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi sang kinh tế thị trường.
Các tin khác

Lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2007 - 01/01/2008

Pháp luật, Chuyển đổi kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga. Đề tài tập trung vào các nghiên cứu sau: Làm rõ những quy luật chung và những đặc điểm riêng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường ở Việt Nam và Liên bang Nga; So sánh sự hình thành và phát triển nhà nước pháp quyền ở Việt Nam và Nga trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường; Cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng mô hình Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi sang kinh tế thị trường.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam