Điều tra cơ bản tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay. Đề xuất luận cứ và giải pháp cho việc ổn định chính trị và phát triển bền vững về kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên

Bộ

Đỗ Quang Hưng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2002 - 01/01/2004

Tín ngưỡng, Tôn giáo

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Dự án tập trung vào các vấn đề sau: Làm rõ thực trạng và những đặc điểm về đời sống trong sinh hoạt tôn giáo của đạo Công giáo và đạo Tin lành, trước hết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Rút ra những nhận định về vấn đề tôn giáo và những ảnh hưởng, tác động của nó đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên; Từ kết quả nghiên cứu cơ bản nói trên, đối chiếu với thực tiễn việc giải quyết vấn đề Công giáo và Tin lành ở Tây Nguyên, đề xuất những kiến nghị, giải pháp cho việc ổn định chính trị và phát triển bền vững về kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên
Các tin khác

Điều tra cơ bản tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay. Đề xuất luận cứ và giải pháp cho việc ổn định chính trị và phát triển bền vững về kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên

Bộ

Đỗ Quang Hưng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2002 - 01/01/2004

Tín ngưỡng, Tôn giáo

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Dự án tập trung vào các vấn đề sau: Làm rõ thực trạng và những đặc điểm về đời sống trong sinh hoạt tôn giáo của đạo Công giáo và đạo Tin lành, trước hết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Rút ra những nhận định về vấn đề tôn giáo và những ảnh hưởng, tác động của nó đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên; Từ kết quả nghiên cứu cơ bản nói trên, đối chiếu với thực tiễn việc giải quyết vấn đề Công giáo và Tin lành ở Tây Nguyên, đề xuất những kiến nghị, giải pháp cho việc ổn định chính trị và phát triển bền vững về kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam