Cải cách hành chính ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam- thực trạng và những giải pháp

Bộ

Trần Đức Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 13/04/2024

Cải cách hành chính, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS.Trần Đức Cường. Nhiệm vụ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cải cách hành chính ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam trên các mặt công tác sau: Cải cách hành chính trong công tác tổ chức – cán bộ; Cải cách hành chính trong các lĩnh vực kế hoạch – tài chính và quản lý khoa học; Cải cách hành chính trong công tác tạp chí khoa học xã hội; Cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Cải cách hành chính trong công tác hợp tác quốc tế. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn quá trình cải cách hành chính của Việt Khoa học xã hội Việt Nam
Các tin khác

Cải cách hành chính ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam- thực trạng và những giải pháp

Bộ

Trần Đức Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 13/04/2024

Cải cách hành chính, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS.Trần Đức Cường. Nhiệm vụ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cải cách hành chính ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam trên các mặt công tác sau: Cải cách hành chính trong công tác tổ chức – cán bộ; Cải cách hành chính trong các lĩnh vực kế hoạch – tài chính và quản lý khoa học; Cải cách hành chính trong công tác tạp chí khoa học xã hội; Cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Cải cách hành chính trong công tác hợp tác quốc tế. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn quá trình cải cách hành chính của Việt Khoa học xã hội Việt Nam
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam