Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông, Liên bang Nga

Bộ

Nguyễn Chiến Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, Hợp tác kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Chiến Thắng. Đề tài thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích xu hướng phát triển của Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó có vùng Viễn Đông trong xu thế phát triển chung của thế  giới và khu vực; Xác định tiềm năng và các lợi thế so sánh chủ yếu giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông của Cộng hoà Liên bang Nga. Đánh giá triển vọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa vùng Viễn Đông Liên bang Nga và Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI; Xác định phương hướng, nội dung và giải pháp phát triển các hình thức phân công lao động, các quan hệ hợp tác và liên kết kinh tế giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông trong giai đoạn tới
Các tin khác

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông, Liên bang Nga

Bộ

Nguyễn Chiến Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, Hợp tác kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Chiến Thắng. Đề tài thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích xu hướng phát triển của Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó có vùng Viễn Đông trong xu thế phát triển chung của thế  giới và khu vực; Xác định tiềm năng và các lợi thế so sánh chủ yếu giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông của Cộng hoà Liên bang Nga. Đánh giá triển vọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa vùng Viễn Đông Liên bang Nga và Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI; Xác định phương hướng, nội dung và giải pháp phát triển các hình thức phân công lao động, các quan hệ hợp tác và liên kết kinh tế giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông trong giai đoạn tới
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam