Sưu tầm và mã hoá chữ Nôm dân tộc

Bộ

Trịnh Khắc Mạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2001 - 01/01/2006

Chữ Nôm dân tộc, Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh. Đây là đề tài nhánh  thuộc Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản và mã hoá chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Đề tài thực hiện nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu mã hoá các hệ chữ và văn bản bằng chữ viết cổ truyền có cơ sở tự dạng kiểu chữ Hán.
Các tin khác

Sưu tầm và mã hoá chữ Nôm dân tộc

Bộ

Trịnh Khắc Mạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2001 - 01/01/2006

Chữ Nôm dân tộc, Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh. Đây là đề tài nhánh  thuộc Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản và mã hoá chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Đề tài thực hiện nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu mã hoá các hệ chữ và văn bản bằng chữ viết cổ truyền có cơ sở tự dạng kiểu chữ Hán.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam