Một số vấn đề về hiện đại hoá nông nghiệp Trung Quốc

Bộ

Nguyễn Minh Hằng

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế, Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Minh Hằng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu con đường hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc dưới góc độ nghiên cứu Trung Quốc học; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm trong hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc nhằm cung cấp những tham khảo thiết thực cho công cuộc hiện đại hoá nông nghiệp của Việt Nam.

Các tin khác

Một số vấn đề về hiện đại hoá nông nghiệp Trung Quốc

Bộ

Nguyễn Minh Hằng

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế, Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Minh Hằng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu con đường hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc dưới góc độ nghiên cứu Trung Quốc học; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm trong hiện đại hoá nông nghiệp của Trung Quốc nhằm cung cấp những tham khảo thiết thực cho công cuộc hiện đại hoá nông nghiệp của Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam