Điều tra, sưu tầm, bảo quản và mã hoá chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Lợi, Khổng Diễn, Trịnh Khắc Mạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học, Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2001 - 01/01/2006

Chữ viết cổ truyền, Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số, Dân tộc học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm dự án GS.TS. Nguyễn Văn Lợi; PGS.TS. Khổng Diễn; PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh. Dự án nhằm thực hiện các mục tiêu sau: (1) Điều tra, sưu tầm các văn bản viết bằng chữ viết cổ truyền dân tộc thiểu số; (2) Nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử, đặc điểm cấu tạo (các kí tự và giá trị ngữ âm của các kí tự, các quy tắc viết, đọc); biên soạn từ điển viết bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (3) Tổ chức biên dịch và phổ biến các chữ viết và những văn bản bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (4) Nghiên cứu, mã hoá các hệ chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (5) Số hoá và xây dựng cơ sở dữ liệu (số hoá) các văn bản chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm dự án GS.TS. Nguyễn Văn Lợi; PGS.TS. Khổng Diễn; PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh. Dự án nhằm thực hiện các mục tiêu sau: (1) Điều tra, sưu tầm các văn bản viết bằng chữ viết cổ truyền dân tộc thiểu số; (2) Nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử, đặc điểm cấu tạo (các kí tự và giá trị ngữ âm của các kí tự, các quy tắc viết, đọc); biên soạn từ điển viết bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (3) Tổ chức biên dịch và phổ biến các chữ viết và những văn bản bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (4) Nghiên cứu, mã hoá các hệ chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (5) Số hoá và xây dựng cơ sở dữ liệu (số hoá) các văn bản chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

Dự án gồm 3 đề tái nhánh sau:

TT

Tên đề tài

Cơ quan thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

3

4

5

1

Điều tra sưu tầm chữ viết cổ truyền

Viện Dân tộc học

PGS.TS. Khổng Diễn

2

Điều tra nghiên cứu mã hoá chữ viết cổ truyền dân tộc thiểu số Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

GS.TS. Nguyễn Văn Lợi

3

Sưu tầm và mã hoá chữ Nôm dân tộc

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

Các tin khác

Điều tra, sưu tầm, bảo quản và mã hoá chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Lợi, Khổng Diễn, Trịnh Khắc Mạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học, Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2001 - 01/01/2006

Chữ viết cổ truyền, Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số, Dân tộc học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm dự án GS.TS. Nguyễn Văn Lợi; PGS.TS. Khổng Diễn; PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh. Dự án nhằm thực hiện các mục tiêu sau: (1) Điều tra, sưu tầm các văn bản viết bằng chữ viết cổ truyền dân tộc thiểu số; (2) Nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử, đặc điểm cấu tạo (các kí tự và giá trị ngữ âm của các kí tự, các quy tắc viết, đọc); biên soạn từ điển viết bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (3) Tổ chức biên dịch và phổ biến các chữ viết và những văn bản bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (4) Nghiên cứu, mã hoá các hệ chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (5) Số hoá và xây dựng cơ sở dữ liệu (số hoá) các văn bản chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm dự án GS.TS. Nguyễn Văn Lợi; PGS.TS. Khổng Diễn; PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh. Dự án nhằm thực hiện các mục tiêu sau: (1) Điều tra, sưu tầm các văn bản viết bằng chữ viết cổ truyền dân tộc thiểu số; (2) Nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử, đặc điểm cấu tạo (các kí tự và giá trị ngữ âm của các kí tự, các quy tắc viết, đọc); biên soạn từ điển viết bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (3) Tổ chức biên dịch và phổ biến các chữ viết và những văn bản bằng chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (4) Nghiên cứu, mã hoá các hệ chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số; (5) Số hoá và xây dựng cơ sở dữ liệu (số hoá) các văn bản chữ viết cổ truyền ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

Dự án gồm 3 đề tái nhánh sau:

TT

Tên đề tài

Cơ quan thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

3

4

5

1

Điều tra sưu tầm chữ viết cổ truyền

Viện Dân tộc học

PGS.TS. Khổng Diễn

2

Điều tra nghiên cứu mã hoá chữ viết cổ truyền dân tộc thiểu số Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

GS.TS. Nguyễn Văn Lợi

3

Sưu tầm và mã hoá chữ Nôm dân tộc

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam