Điều tra sưu tầm chữ viết cổ truyền

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2001 - 01/01/2006

Chữ viết cổ truyền, Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Đây là đề tài nhánh  thuộc Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản và mã hoá chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.  Đề tài tập trung sưu tầm các văn bản chữ viết cổ ngoài loại hình chữ vuông theo kiểu  tượng hình của Trung Quốc của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Các tin khác

Điều tra sưu tầm chữ viết cổ truyền

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2001 - 01/01/2006

Chữ viết cổ truyền, Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Đây là đề tài nhánh  thuộc Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản và mã hoá chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.  Đề tài tập trung sưu tầm các văn bản chữ viết cổ ngoài loại hình chữ vuông theo kiểu  tượng hình của Trung Quốc của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam