Thực trạng bình đẳng giới và tác động của chính sách đối với phụ nữ, nam giới nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách ở Việt Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2004 - 01/01/2006

Bình đẳng giới, Giới, Xã hội học, Chính sách xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Mục tiêu nghiên cứu của Dự án là xác định căn cứ khoa học để đề xuất quan điểm, chủ trương về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong thời kỳ 2005 – 2010, xây dựng hệ thống dữ liệu về vấn đề giới và bình đẳng giới nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá về bình đẳng giới. Dự án phân tích thực trạng bình đẳng giới trong các lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khoẻ và địa vị trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trên cơ sở phân tích các kết quả điều tra, nghiên cứu rà soát, phân tích tác động của các chính sách về phụ nữ và bình đẳng giới hiện có để đưa ra một số khuyến nghị chính sách về vấn đề giới, bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; Đề xuất một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo và quản lý về bình đẳng giới ở nước ta
Các tin khác

Thực trạng bình đẳng giới và tác động của chính sách đối với phụ nữ, nam giới nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách ở Việt Nam

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2004 - 01/01/2006

Bình đẳng giới, Giới, Xã hội học, Chính sách xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Mục tiêu nghiên cứu của Dự án là xác định căn cứ khoa học để đề xuất quan điểm, chủ trương về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong thời kỳ 2005 – 2010, xây dựng hệ thống dữ liệu về vấn đề giới và bình đẳng giới nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá về bình đẳng giới. Dự án phân tích thực trạng bình đẳng giới trong các lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khoẻ và địa vị trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trên cơ sở phân tích các kết quả điều tra, nghiên cứu rà soát, phân tích tác động của các chính sách về phụ nữ và bình đẳng giới hiện có để đưa ra một số khuyến nghị chính sách về vấn đề giới, bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; Đề xuất một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo và quản lý về bình đẳng giới ở nước ta
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam