Điều tra tổng thể kinh tế - xã hội và môi trường ven biển, xây dựng luận cứ khoa học cho định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ven biển Việt Nam, giai đoạn 2001-2010

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2001 - 01/01/2003

Chiến lược phát triển vùng, Điều tra kinh tế-xã hội, Kinh tế vùng, Môi trường

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Dự án thực hiện điều tra, đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội và môi trường vùng ven biển của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của vùng; Đánh giá tác động của các chính sách đổi mới kinh tế đến quá trình phát triển theo định hướng bền vững kinh tế - xã hội và môi trường ven biển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Trên cơ sở đó, xây dựng các luận cứ khoa học cho việc định hướng chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường vùng ven biển Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 và tầm nhìn đến 2015.
Các tin khác

Điều tra tổng thể kinh tế - xã hội và môi trường ven biển, xây dựng luận cứ khoa học cho định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ven biển Việt Nam, giai đoạn 2001-2010

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2001 - 01/01/2003

Chiến lược phát triển vùng, Điều tra kinh tế-xã hội, Kinh tế vùng, Môi trường

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Dự án thực hiện điều tra, đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội và môi trường vùng ven biển của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của vùng; Đánh giá tác động của các chính sách đổi mới kinh tế đến quá trình phát triển theo định hướng bền vững kinh tế - xã hội và môi trường ven biển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Trên cơ sở đó, xây dựng các luận cứ khoa học cho việc định hướng chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường vùng ven biển Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 và tầm nhìn đến 2015.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam