Điều tra cơ bản về những phong tục tập quán và tác động của chúng đối với sự phát triển bền vững của các dân tộc bản địa Tây Nguyên

Bộ

Phạm Quang Hoan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/1998 - 01/01/2000

Dân tộc học, Dân tộc bản địa, Phong tục tập quán, Điều tra dân tộc học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Mục tiêu thực hiện dự án nhằm xây dựng hệ thống tư liệu cơ bản, tổng hợp phản ánh bức tranh chân thực về những phong tục tập quán của các dân tộc bản địa Tây Nguyên và tác động của những phong tục tập quán đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tới các điều kiện sống và vệ sinh môi trường trên địa bàn Tây Nguyên. Khảo sát chú trọng điều tra các mặt sau: các phong tục tập quán trong hoạt động sản xuất, đặc biệt trong sản xuất nương rẫy và những tác động tiêu cực của chúng đối với đời sống, nguồn tài nguyên và môi sinh; các phong tục tập quán liên quan đến ăn uống và vệ sinh môi trường (chế biến, bảo quản thực phẩm, cách thức ăn uống và vệ sinh ăn uống, sử dụng nguồn nước, xử lý chất thải của người và gia súc, thả rông gia súc…) và những tác động tiêu cực của chúng đến môi trường và sức khoẻ con người; các phong tục tập quán trong chu kỳ đời người, trong đó chú trọng vào các phong tục tập quán trong tang ma, sinh đẻ, nuôi con và các tác động tiêu cực của chúng đối với môi trường sinh thái, môi trường văn hoá và tình trạng sức khoẻ ở các dân tộc bản địa Tây Nguyên.
Các tin khác

Điều tra cơ bản về những phong tục tập quán và tác động của chúng đối với sự phát triển bền vững của các dân tộc bản địa Tây Nguyên

Bộ

Phạm Quang Hoan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/1998 - 01/01/2000

Dân tộc học, Dân tộc bản địa, Phong tục tập quán, Điều tra dân tộc học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Mục tiêu thực hiện dự án nhằm xây dựng hệ thống tư liệu cơ bản, tổng hợp phản ánh bức tranh chân thực về những phong tục tập quán của các dân tộc bản địa Tây Nguyên và tác động của những phong tục tập quán đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tới các điều kiện sống và vệ sinh môi trường trên địa bàn Tây Nguyên. Khảo sát chú trọng điều tra các mặt sau: các phong tục tập quán trong hoạt động sản xuất, đặc biệt trong sản xuất nương rẫy và những tác động tiêu cực của chúng đối với đời sống, nguồn tài nguyên và môi sinh; các phong tục tập quán liên quan đến ăn uống và vệ sinh môi trường (chế biến, bảo quản thực phẩm, cách thức ăn uống và vệ sinh ăn uống, sử dụng nguồn nước, xử lý chất thải của người và gia súc, thả rông gia súc…) và những tác động tiêu cực của chúng đến môi trường và sức khoẻ con người; các phong tục tập quán trong chu kỳ đời người, trong đó chú trọng vào các phong tục tập quán trong tang ma, sinh đẻ, nuôi con và các tác động tiêu cực của chúng đối với môi trường sinh thái, môi trường văn hoá và tình trạng sức khoẻ ở các dân tộc bản địa Tây Nguyên.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam