Dự án trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1998-2001)

Bộ

Nguyễn Văn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/1999 - 01/01/2001

Bảo tàng Dân tộc học, Văn hoá dân tộc, Nghệ thuật trang trí dân gian

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Nguyễn Văn Huy. Dự án được thực hiện nhằm điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và tổ chức trưng bày các ngôi nhà và các công trình kiến trúc dân gian (của các dân tộc Tày, Êđê, Việt, Ba Na, Hà Nhì, Hmông, Dao; nhà rông Ba Na; nhà mồ Gia Rai) ở khu vực ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Tổ chức trưng bày chuyên đề đầu tiên về Nghệ thuật trang trí dân gian.
Các tin khác

Dự án trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1998-2001)

Bộ

Nguyễn Văn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/1999 - 01/01/2001

Bảo tàng Dân tộc học, Văn hoá dân tộc, Nghệ thuật trang trí dân gian

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Nguyễn Văn Huy. Dự án được thực hiện nhằm điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và tổ chức trưng bày các ngôi nhà và các công trình kiến trúc dân gian (của các dân tộc Tày, Êđê, Việt, Ba Na, Hà Nhì, Hmông, Dao; nhà rông Ba Na; nhà mồ Gia Rai) ở khu vực ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Tổ chức trưng bày chuyên đề đầu tiên về Nghệ thuật trang trí dân gian.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam