Điều chỉnh cơ cấu kinh tế với chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bộ

Nguyễn Trọng Xuân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2003 - 01/01/2005

Kinh tế, Kinh tế vùng, Cơ cấu kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Trọng Xuân. Đây là đề tài nhánh thuộc Dự án “Điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của từng tỉnh, thành phố trên địa bàn của vùng kinh tế trọng điểm này trong toàn bộ giai đoạn 1998-2003 nhằm tìm ra những điểm then chốt dẫn tới thành công, những tồn tại, hạn chế và quan hệ giữa động thái chuyển dịch cơ cấu đó với quá trình phát triển kinh tế của từng tỉnh và thành phố cũng như của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong cùng thời kỳ; Xác định xu hướng vận động cơ bản của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, của từng tỉnh và thành phố thuộc vùng; Đánh giá các nhân tố chính (gồm cả nhân tố trong nước và nhân tố quốc tế) có tác động mạnh đến xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng; Định hướng điều chỉnh cơ cấu kinh tế của cả vùng và của từng tỉnh và thành phố đặt trong mối quan hệ phân công lao động, liên kết và hợp tác nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của từng tỉnh, thành phố phục vụ chiến lược phát triển chung của cả vùng trong thời gian tới. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm tác động điều chỉnh cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch nhanh và hiệu quả hơn theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá đang ngày càng gia tăng.
Các tin khác

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế với chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bộ

Nguyễn Trọng Xuân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2003 - 01/01/2005

Kinh tế, Kinh tế vùng, Cơ cấu kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Trọng Xuân. Đây là đề tài nhánh thuộc Dự án “Điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của từng tỉnh, thành phố trên địa bàn của vùng kinh tế trọng điểm này trong toàn bộ giai đoạn 1998-2003 nhằm tìm ra những điểm then chốt dẫn tới thành công, những tồn tại, hạn chế và quan hệ giữa động thái chuyển dịch cơ cấu đó với quá trình phát triển kinh tế của từng tỉnh và thành phố cũng như của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong cùng thời kỳ; Xác định xu hướng vận động cơ bản của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, của từng tỉnh và thành phố thuộc vùng; Đánh giá các nhân tố chính (gồm cả nhân tố trong nước và nhân tố quốc tế) có tác động mạnh đến xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng; Định hướng điều chỉnh cơ cấu kinh tế của cả vùng và của từng tỉnh và thành phố đặt trong mối quan hệ phân công lao động, liên kết và hợp tác nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của từng tỉnh, thành phố phục vụ chiến lược phát triển chung của cả vùng trong thời gian tới. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm tác động điều chỉnh cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch nhanh và hiệu quả hơn theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá đang ngày càng gia tăng.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam