Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)

Bộ

Trần Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 21/04/2024

ASC, ASEAN, Cộng đồng an ninh ASEAN, Hợp tác ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Trần Khánh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở hình thành, nhân tố tác động đến xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN; Phân tích đánh giá mục tiêu, nội dung cơ bản, phương thức thực hiện và triển vọng của cộng đồng An ninh ASEAN; Đánh giá tác động của tiến trình xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN và sự tham gia của Việt Nam (bao gồm cả việc đưa ra một số gợi ý chính sách) nhằm nâng cao sự hiểu biết về ASEAN, nhất là về chính trị, an ninh của khối.
Các tin khác

Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)

Bộ

Trần Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 21/04/2024

ASC, ASEAN, Cộng đồng an ninh ASEAN, Hợp tác ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Trần Khánh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở hình thành, nhân tố tác động đến xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN; Phân tích đánh giá mục tiêu, nội dung cơ bản, phương thức thực hiện và triển vọng của cộng đồng An ninh ASEAN; Đánh giá tác động của tiến trình xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN và sự tham gia của Việt Nam (bao gồm cả việc đưa ra một số gợi ý chính sách) nhằm nâng cao sự hiểu biết về ASEAN, nhất là về chính trị, an ninh của khối.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam