Hiện đại hoá xã hội và sinh thái

Bộ

Lương Đình Hải, I.K. Lixiev

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học Nga

01/01/2006 - 13/04/2024

Triết học, Hiện đại hoá xã hội, Sinh thái

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hợp tác Việt - Nga. Chủ nhiệm đề tài TSKH. Lương Đình Hải và GS.TSKH. I.K.Lixiev. Mục đích nghiên cứu của đề tài là từ góc độ triết học xã hội phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tiến trình hiện đại hoá và lĩnh vực sinh thái, phân tích một số bài học kinh nghiệm của hai nước Nga và Việt Nam trong tiến trình hiện đại hoá, những giải pháp và nguyên tắc lý luận, phương pháp luận giải quyết các mối quan hệ giữa chúng thích ứng với việc đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá và nâng cao văn hoá sinh thái trong quá trình hiện đại hoá ở mỗi nước.
Các tin khác

Hiện đại hoá xã hội và sinh thái

Bộ

Lương Đình Hải, I.K. Lixiev

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học Nga

01/01/2006 - 13/04/2024

Triết học, Hiện đại hoá xã hội, Sinh thái

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hợp tác Việt - Nga. Chủ nhiệm đề tài TSKH. Lương Đình Hải và GS.TSKH. I.K.Lixiev. Mục đích nghiên cứu của đề tài là từ góc độ triết học xã hội phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tiến trình hiện đại hoá và lĩnh vực sinh thái, phân tích một số bài học kinh nghiệm của hai nước Nga và Việt Nam trong tiến trình hiện đại hoá, những giải pháp và nguyên tắc lý luận, phương pháp luận giải quyết các mối quan hệ giữa chúng thích ứng với việc đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá và nâng cao văn hoá sinh thái trong quá trình hiện đại hoá ở mỗi nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam