Liên hiệp Châu Âu trong thương mại toàn cầu

Bộ

Bùi Huy Khoát

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2002 - 13/04/2024

Thương mại quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Bùi Huy Khoát. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích, đánh giá sức mạnh kinh tế và vai trò của Liên hiệp Châu Âu trong nền kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu để làm rõ hơn thực thể kinh tế - thương mại hàng đầu này của thế giới, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam

Các tin khác

Liên hiệp Châu Âu trong thương mại toàn cầu

Bộ

Bùi Huy Khoát

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2002 - 13/04/2024

Thương mại quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Bùi Huy Khoát. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích, đánh giá sức mạnh kinh tế và vai trò của Liên hiệp Châu Âu trong nền kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu để làm rõ hơn thực thể kinh tế - thương mại hàng đầu này của thế giới, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam