Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ

Trần Quang Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2006 - 24/04/2024

Liên kết Đông Á, Liên kết kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá và phân tích một cách có chọn lọc một số quan điểm chính sách chủ yếu của Chính phủ và giới học thuật Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh quốc tế mới kể từ sau kết thúc chiến tranh lạnh đến nay. Từ đó đề xuất một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản nói riêng và với các nước trong khu vực nói chung nhằm tranh thủ thời cơ và đối phó với những thách thức có thể có của tiến trình liên kết Đông Á. Tuy nhiên, để có thể hiểu vấn đề một cách logic và hệ thống, đề tài cũng đề cập đến những nét chung nhất về cơ sở của liên kết Đông Á và các quan điểm chính sách của Nhật Bản về liên kết Đông Á trước những năm 1990.
Các tin khác

Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ

Trần Quang Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2006 - 24/04/2024

Liên kết Đông Á, Liên kết kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá và phân tích một cách có chọn lọc một số quan điểm chính sách chủ yếu của Chính phủ và giới học thuật Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh quốc tế mới kể từ sau kết thúc chiến tranh lạnh đến nay. Từ đó đề xuất một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản nói riêng và với các nước trong khu vực nói chung nhằm tranh thủ thời cơ và đối phó với những thách thức có thể có của tiến trình liên kết Đông Á. Tuy nhiên, để có thể hiểu vấn đề một cách logic và hệ thống, đề tài cũng đề cập đến những nét chung nhất về cơ sở của liên kết Đông Á và các quan điểm chính sách của Nhật Bản về liên kết Đông Á trước những năm 1990.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam