Tư duy và vấn đề nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình đổi mới tư duy ở nước ta hiện nay

Bộ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2006 - 13/04/2024

Tư duy, Tư duy khoa học, Cán bộ quản lý

Nội dung:

     Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mục đích của đề tài tập trung vào 3 nội dung nghiên cứu sau: Phân tích toàn diện các góc độ nghiên cứu về tư duy, các phương pháp và loại hình tư duy từ đó làm rõ bản chất của tư duy khoa học và năng lực tư duy khoa học; Phân tích thực trạng, chỉ ra những yếu kém về năng lực tư duy khoa học, nguyên nhân của những yếu kém đó, đồng thời phân tích những yêu cầu của việc nâng cao năng lực tư duy khoa học cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở nước ta hiện nay; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý trong quá trình đổi mới tư duy ở nước ta hiện nay.
Các tin khác

Tư duy và vấn đề nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình đổi mới tư duy ở nước ta hiện nay

Bộ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2006 - 13/04/2024

Tư duy, Tư duy khoa học, Cán bộ quản lý

Nội dung:

     Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mục đích của đề tài tập trung vào 3 nội dung nghiên cứu sau: Phân tích toàn diện các góc độ nghiên cứu về tư duy, các phương pháp và loại hình tư duy từ đó làm rõ bản chất của tư duy khoa học và năng lực tư duy khoa học; Phân tích thực trạng, chỉ ra những yếu kém về năng lực tư duy khoa học, nguyên nhân của những yếu kém đó, đồng thời phân tích những yêu cầu của việc nâng cao năng lực tư duy khoa học cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở nước ta hiện nay; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý trong quá trình đổi mới tư duy ở nước ta hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam