Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX

Bộ

Nguyễn Quốc Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/1998 - 01/01/2006

Phật giáo, Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đề tài thực hiện các nghiên cứu sau: Điểm lại đời sống Phật giáo Việt Nam trước thế kỷ 20; Diễn biến chủ yếu ở thế kỷ 20; Bình dân - đại chúng (hay lối sống Phật giáo) và vùng miền - tộc người; Phúc hợp và thống nhất; Vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20; Từ kết quả nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan.
Các tin khác

Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX

Bộ

Nguyễn Quốc Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/1998 - 01/01/2006

Phật giáo, Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đề tài thực hiện các nghiên cứu sau: Điểm lại đời sống Phật giáo Việt Nam trước thế kỷ 20; Diễn biến chủ yếu ở thế kỷ 20; Bình dân - đại chúng (hay lối sống Phật giáo) và vùng miền - tộc người; Phúc hợp và thống nhất; Vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20; Từ kết quả nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam