Ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm

Bộ

Ngô Thị Chính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2006 - 13/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Thị Chính. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Xác định những yếu tố tộc người có liên quan tới phát triển kinh tế-xã hội; Tìm hiểu các yếu tố tộc người đặc thù của người Chăm có tác động đến sự biến đổi và phát triển kinh tế-xã hội của người Chăm đương đại; Dựa trên các kết quả nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.
Các tin khác

Ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm

Bộ

Ngô Thị Chính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2006 - 13/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Thị Chính. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Xác định những yếu tố tộc người có liên quan tới phát triển kinh tế-xã hội; Tìm hiểu các yếu tố tộc người đặc thù của người Chăm có tác động đến sự biến đổi và phát triển kinh tế-xã hội của người Chăm đương đại; Dựa trên các kết quả nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam