Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN

Bộ

Nguyễn Đức Ninh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2007 - 24/04/2024

ASEAN, Cộng đồng ASEAN, Văn hoá, Xã hội, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Đức Ninh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Đề tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Làm rõ cơ sở lịch sử, văn hoá và xã hội của sự hình thành cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN; Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện xây dựng cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN; Tác động qua lại của cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN với cộng đồng kinh tế, an ninh, chính trị trong sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN chung.
Các tin khác

Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN

Bộ

Nguyễn Đức Ninh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2007 - 24/04/2024

ASEAN, Cộng đồng ASEAN, Văn hoá, Xã hội, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Đức Ninh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Đề tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Làm rõ cơ sở lịch sử, văn hoá và xã hội của sự hình thành cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN; Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện xây dựng cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN; Tác động qua lại của cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN với cộng đồng kinh tế, an ninh, chính trị trong sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN chung.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam