Xây dựng cơ sở cho bộ công cụ dự báo kinh tế vĩ mô của Trung tâm Phân tích và Dự báo

Bộ

Lê Thúc Dục

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2007 - 13/04/2024

Dự báo kinh tế vĩ mô, Công cụ dự báo kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thúc Dục. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xây dựng cơ sở cho bộ công cụ đáp ứng nhu cầu dự báo xu hướng phát triển kinh tế vĩ mô - một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm Phân tích và Dự báo đảm nhận. Đề tài thực hiện các nội dung sau: Phương pháp luận xây dựng; Bức tranh tổng quát của kinh tế vĩ mô Việt Nam qua các thời kỳ kể từ sau năm 1987; Mô tả số liệu; Xây dựng và lựa chọn các mô hình kinh tế lượng vĩ mô; Miêu tả quá trình và kết quả thử nghiệm mô hình; Một số khía cạnh thực tế của mô hình và đề xuất nhu cầu tiếp tục hoàn thiện để nâng cao mức độ tin cậy của công cụ dự báo trên.
Các tin khác

Xây dựng cơ sở cho bộ công cụ dự báo kinh tế vĩ mô của Trung tâm Phân tích và Dự báo

Bộ

Lê Thúc Dục

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2007 - 13/04/2024

Dự báo kinh tế vĩ mô, Công cụ dự báo kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thúc Dục. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xây dựng cơ sở cho bộ công cụ đáp ứng nhu cầu dự báo xu hướng phát triển kinh tế vĩ mô - một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm Phân tích và Dự báo đảm nhận. Đề tài thực hiện các nội dung sau: Phương pháp luận xây dựng; Bức tranh tổng quát của kinh tế vĩ mô Việt Nam qua các thời kỳ kể từ sau năm 1987; Mô tả số liệu; Xây dựng và lựa chọn các mô hình kinh tế lượng vĩ mô; Miêu tả quá trình và kết quả thử nghiệm mô hình; Một số khía cạnh thực tế của mô hình và đề xuất nhu cầu tiếp tục hoàn thiện để nâng cao mức độ tin cậy của công cụ dự báo trên.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam