Xây dựng cơ sở dữ liệu và các văn bản đầy đủ về hợp tác ASEAN

Bộ

Trương Duy Hoà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2007 - 16/04/2024

ASEAN, Hợp tác ASEAN, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Duy Hoà. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài là thu thập, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và các văn bản đầy đủ về ASEAN tập trung vào 4 nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hợp tác ASEAN; Hợp tác chính trị - an ninh ASEAN; Hợp tác kinh tế ASEAN; Hợp tác văn hoá - xã hội ASEAN. Ngoài nội dung trên, đề tài giới thiệu nguồn gốc và cách tiếp cận các loại văn bản, tư liệu về ASEAN; giới thiệu ý nghĩa, cấu trúc và cách sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu về Cộng đồng ASEAN; giới thiệu danh mục các công trình nghiên cứu về hợp tác ASEAN tại các cơ sở lưu trữ ở Hà Nội.
Các tin khác

Xây dựng cơ sở dữ liệu và các văn bản đầy đủ về hợp tác ASEAN

Bộ

Trương Duy Hoà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2007 - 16/04/2024

ASEAN, Hợp tác ASEAN, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Duy Hoà. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực”. Nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài là thu thập, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và các văn bản đầy đủ về ASEAN tập trung vào 4 nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hợp tác ASEAN; Hợp tác chính trị - an ninh ASEAN; Hợp tác kinh tế ASEAN; Hợp tác văn hoá - xã hội ASEAN. Ngoài nội dung trên, đề tài giới thiệu nguồn gốc và cách tiếp cận các loại văn bản, tư liệu về ASEAN; giới thiệu ý nghĩa, cấu trúc và cách sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu về Cộng đồng ASEAN; giới thiệu danh mục các công trình nghiên cứu về hợp tác ASEAN tại các cơ sở lưu trữ ở Hà Nội.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam