Những vấn đề lý luận cơ bản về công bằng xã hội trong điều kiện nước ta hiện nay

Bộ

Phạm Thị Ngọc Trầm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2008 - 16/04/2024

Triết học, Công bằng xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Trầm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Từ góc độ triết học để phân tích, phê phán, kế thừa có chọn lọc các quan niệm về công bằng xã hội của các tác giả trong và ngoài nước từ cổ đại đến cận hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện công bằng xã hội ở một số nước trên thế giới để xây dựng một quan niệm về công bằng xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam; Rút ra những bài học cần thiết và thiết thực cho việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về công bằng xã hội, đóng góp căn cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách xã hội về thực hiện công bằng xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay.
Các tin khác

Những vấn đề lý luận cơ bản về công bằng xã hội trong điều kiện nước ta hiện nay

Bộ

Phạm Thị Ngọc Trầm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2008 - 16/04/2024

Triết học, Công bằng xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Trầm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Từ góc độ triết học để phân tích, phê phán, kế thừa có chọn lọc các quan niệm về công bằng xã hội của các tác giả trong và ngoài nước từ cổ đại đến cận hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện công bằng xã hội ở một số nước trên thế giới để xây dựng một quan niệm về công bằng xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam; Rút ra những bài học cần thiết và thiết thực cho việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về công bằng xã hội, đóng góp căn cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách xã hội về thực hiện công bằng xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam