Các giải pháp chủ yếu nâng cao ý thức của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn

Viện Triết học

Viện Triết học

01/01/2002 - 16/04/2024

Môi trường, Triết học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Làm rõ tầm quan trọng của ý thức con người trong các hoạt động bảo vệ môi trường; Phân tích thực trạng ý thức xã hội của nhân dân ta và nguyên nhân của thực trạng này; Bàn về một số quan điểm và giải pháp chủ yếu để nâng cao ý thức xã hội của người dân trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Các tin khác

Các giải pháp chủ yếu nâng cao ý thức của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn

Viện Triết học

Viện Triết học

01/01/2002 - 16/04/2024

Môi trường, Triết học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Làm rõ tầm quan trọng của ý thức con người trong các hoạt động bảo vệ môi trường; Phân tích thực trạng ý thức xã hội của nhân dân ta và nguyên nhân của thực trạng này; Bàn về một số quan điểm và giải pháp chủ yếu để nâng cao ý thức xã hội của người dân trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam