Các giải pháp nâng cao chất lượng Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Huệ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Công nghệ thông tin, Website Viện KHXH Việt Nam

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Huệ. Nhiệm vụ bao gồm công việc nghiên cứu đồng thời triển khai thực hiện, thời gian thực hiện từ 7/2007-1/2008. Nội dung Nhiệm vụ gồm 2 phần. Phần 1 tập trung vào các nội dung sau: Nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế, phát triển Website của một số cơ quan, tổ chức trong nước và của một số Viện Hàn lâm KHXH nước ngoài; Đánh giá thực trạng Website Viện KHXH Việt Nam để xác định các vấn đề chưa phù hợp cần hiệu chỉnh, bổ sung; Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng Website Viện KHXH Việt Nam, tập trung chủ yếu vào giải pháp tổ chức lại cấu trúc thông tin của Website Viện trang tiếng Việt nhằm giải quyết các bất cập của mô hình Website hiện tại, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Website Viện trên hai vấn đề cốt lõi là: Làm giàu nội dung thông tin cho Website và nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, thu thập thông tin từ Website cho người sử dụng. Phần 2 gồm các nội dung: Thực hiện việc thay đổi cấu trúc Website Viện KHXH Việt Nam tạo dựng mô hình mới của Website; Tạo nội dung thông tin bổ sung cho các chuyên mục mới trên Website để kiểm nghiệm và chứng minh cấu trúc mô hình Website mới, trong đó có nội dung: xây dựng và đưa vào hoạt động Thư viện điện tử Viện KHXHVN với 3 CSDL tích hợp các nguồn tin sách, bài tạp chí và đề tài khoa học của Viện KHXH Việt Nam.
Các tin khác

Các giải pháp nâng cao chất lượng Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Huệ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Công nghệ thông tin, Website Viện KHXH Việt Nam

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Huệ. Nhiệm vụ bao gồm công việc nghiên cứu đồng thời triển khai thực hiện, thời gian thực hiện từ 7/2007-1/2008. Nội dung Nhiệm vụ gồm 2 phần. Phần 1 tập trung vào các nội dung sau: Nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế, phát triển Website của một số cơ quan, tổ chức trong nước và của một số Viện Hàn lâm KHXH nước ngoài; Đánh giá thực trạng Website Viện KHXH Việt Nam để xác định các vấn đề chưa phù hợp cần hiệu chỉnh, bổ sung; Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng Website Viện KHXH Việt Nam, tập trung chủ yếu vào giải pháp tổ chức lại cấu trúc thông tin của Website Viện trang tiếng Việt nhằm giải quyết các bất cập của mô hình Website hiện tại, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Website Viện trên hai vấn đề cốt lõi là: Làm giàu nội dung thông tin cho Website và nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, thu thập thông tin từ Website cho người sử dụng. Phần 2 gồm các nội dung: Thực hiện việc thay đổi cấu trúc Website Viện KHXH Việt Nam tạo dựng mô hình mới của Website; Tạo nội dung thông tin bổ sung cho các chuyên mục mới trên Website để kiểm nghiệm và chứng minh cấu trúc mô hình Website mới, trong đó có nội dung: xây dựng và đưa vào hoạt động Thư viện điện tử Viện KHXHVN với 3 CSDL tích hợp các nguồn tin sách, bài tạp chí và đề tài khoa học của Viện KHXH Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam