Những thay đổi về mặt tâm lý của thanh niên nông thôn có việc làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Bộ

Lã Thị Thu Thuỷ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 21/04/2024

Tâm lý học, Thanh niên nông thôn, Lao động công nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lã Thị Thu Thuỷ. Đề tài được thực hiện nhằm làm rõ những thay đổi về mặt tâm lý của thanh niên nông thôn có việc làm tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề di cư, vấn đề giải quyết việc làm và điều kiện làm việc cho người lao động tại các khu công nghiệp.
Các tin khác

Những thay đổi về mặt tâm lý của thanh niên nông thôn có việc làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Bộ

Lã Thị Thu Thuỷ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 21/04/2024

Tâm lý học, Thanh niên nông thôn, Lao động công nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lã Thị Thu Thuỷ. Đề tài được thực hiện nhằm làm rõ những thay đổi về mặt tâm lý của thanh niên nông thôn có việc làm tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề di cư, vấn đề giải quyết việc làm và điều kiện làm việc cho người lao động tại các khu công nghiệp.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam