Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận- truyền thống và biến đổi

Bộ

Lê Duy Đại

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/2009 - 13/04/2024

Văn hoá, Nhà ở, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Duy Đại. Đề tài được thực hiện nhằm cung cấp tư liệu mới một cách đầy đủ và có hệ thống về nhà ở của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận từ việc chuẩn bị nguyên vật liệu, tổ chức dựng nhà, kỹ thuật kết cấu, kiến trúc…, đến các phong tục tập quán liên quan đến ngôi nhà ở của người Chăm; Tìm hiểu nguyên nhân và xu hướng biến đổi về mặt vật chất kỹ thuật tạo nên ngôi nhà và cả những yếu tố mang tính văn hoá, xã hội liên quan đến các ngôi nhà ở của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận; Đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo tồn và phát triển ngôi nhà ở truyền thống người Chăm phù hợp với thực tế ở địa phương và phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước hiện nay.
Các tin khác

Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận- truyền thống và biến đổi

Bộ

Lê Duy Đại

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/2009 - 13/04/2024

Văn hoá, Nhà ở, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Duy Đại. Đề tài được thực hiện nhằm cung cấp tư liệu mới một cách đầy đủ và có hệ thống về nhà ở của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận từ việc chuẩn bị nguyên vật liệu, tổ chức dựng nhà, kỹ thuật kết cấu, kiến trúc…, đến các phong tục tập quán liên quan đến ngôi nhà ở của người Chăm; Tìm hiểu nguyên nhân và xu hướng biến đổi về mặt vật chất kỹ thuật tạo nên ngôi nhà và cả những yếu tố mang tính văn hoá, xã hội liên quan đến các ngôi nhà ở của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận; Đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo tồn và phát triển ngôi nhà ở truyền thống người Chăm phù hợp với thực tế ở địa phương và phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam