Những vấn đề phát triển bền vững môi trường vùng Tây Bắc

Bộ

Hà Huy Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 13/04/2024

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Huy Thành. Nội dung nghiên cứu của Đề tài tập trung vào các vấn đề : Nghiên cứu tổng quan thực trạng môi trường dưới tác động của phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc thời kỳ 2000-2010; Trên cơ sở đó đề xuất chính sách, giải pháp nhằm phát triển bền vững môi trường vùng Tây Bắc đến năm 2015
Các tin khác

Những vấn đề phát triển bền vững môi trường vùng Tây Bắc

Bộ

Hà Huy Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 13/04/2024

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Huy Thành. Nội dung nghiên cứu của Đề tài tập trung vào các vấn đề : Nghiên cứu tổng quan thực trạng môi trường dưới tác động của phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc thời kỳ 2000-2010; Trên cơ sở đó đề xuất chính sách, giải pháp nhằm phát triển bền vững môi trường vùng Tây Bắc đến năm 2015
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam