Một số vấn đề cơ bản về tâm lý của trí thức Việt Nam hiện nay (Trí thức nghiên cứu khoa học)

Bộ

Nguyễn Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 13/04/2024

Tâm lý học, Cán bộ khoa học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Làm rõ những vấn đề tâm lý cơ bản có ảnh hưởng nhiều đến tính tích cực, thái độ làm việc của trí thức Việt Nam hiện nay (như định hướng giá trị, động cơ làm việc, …); Trình bày một số ý kiến nhận xét, đánh giá của trí thức cũng như mong muốn, nguyện vọng của họ liên quan đến việc sử dụng và đãi ngộ của Đảng và Nhà nước; Đề xuất những kiến nghị góp phần làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về tâm lý của trí thức Việt Nam hiện nay (Trí thức nghiên cứu khoa học)

Bộ

Nguyễn Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 13/04/2024

Tâm lý học, Cán bộ khoa học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Làm rõ những vấn đề tâm lý cơ bản có ảnh hưởng nhiều đến tính tích cực, thái độ làm việc của trí thức Việt Nam hiện nay (như định hướng giá trị, động cơ làm việc, …); Trình bày một số ý kiến nhận xét, đánh giá của trí thức cũng như mong muốn, nguyện vọng của họ liên quan đến việc sử dụng và đãi ngộ của Đảng và Nhà nước; Đề xuất những kiến nghị góp phần làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam