Vận mệnh lịch sử của Chủ nghĩa xã hội

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn, Iu. K. Pletnicôp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm khoa học Nga, Viện Triết học

01/01/2005 - 16/04/2024

Triết học, Chủ nghĩa xã hội, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Chuẩn và Iu. K. Pletnicôp. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm chỉ ra mối liên hệ bên trong của các xu hướng phát triển lịch sử đương đại của xã hội cùng với tính tất yếu phải cải tạo về căn bản hệ thống các quan hệ xã hội. Mặc dù có những ngõ cụt, những ngoắt ngoéo, sự vận động khôn lường- song thời đương đại vẫn là thời đại quá độ của loài người từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội.
Các tin khác

Vận mệnh lịch sử của Chủ nghĩa xã hội

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn, Iu. K. Pletnicôp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm khoa học Nga, Viện Triết học

01/01/2005 - 16/04/2024

Triết học, Chủ nghĩa xã hội, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Chuẩn và Iu. K. Pletnicôp. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm chỉ ra mối liên hệ bên trong của các xu hướng phát triển lịch sử đương đại của xã hội cùng với tính tất yếu phải cải tạo về căn bản hệ thống các quan hệ xã hội. Mặc dù có những ngõ cụt, những ngoắt ngoéo, sự vận động khôn lường- song thời đương đại vẫn là thời đại quá độ của loài người từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam