Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội (10 năm cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI)- tiếp cận phúc lợi gia đình

Bộ

Trần Hàn Giang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2005 - 24/04/2024

Gia đình, Phúc lợi gia đình, Xã hội học

Nội dung:

Nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Hàn Giang. Nhiệm vụ nghiên cứu các nội dung sau: Các khái niệm và quan điểm cơ bản về phúc lợi gia đình, mối quan hệ và tác động lẫn nhau giữa phúc lợi gia đình và cộng đồng xã hội; Phân tích những biến đổi về phúc lợi gia đình nông thôn trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội những năm cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI; Kiến nghị về chính sách phúc lợi gia đình nông thôn nhằm mục tiêu hỗ trợ gia đình và phát triển xã hội trong thế kỷ XXI.
Các tin khác

Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội (10 năm cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI)- tiếp cận phúc lợi gia đình

Bộ

Trần Hàn Giang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2005 - 24/04/2024

Gia đình, Phúc lợi gia đình, Xã hội học

Nội dung:

Nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Hàn Giang. Nhiệm vụ nghiên cứu các nội dung sau: Các khái niệm và quan điểm cơ bản về phúc lợi gia đình, mối quan hệ và tác động lẫn nhau giữa phúc lợi gia đình và cộng đồng xã hội; Phân tích những biến đổi về phúc lợi gia đình nông thôn trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội những năm cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI; Kiến nghị về chính sách phúc lợi gia đình nông thôn nhằm mục tiêu hỗ trợ gia đình và phát triển xã hội trong thế kỷ XXI.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam