Tình hình chính trị - kinh tế cơ bản của châu Phi và Trung Đông ngày nay

Bộ

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2006 - 13/04/2024

Kinh tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Đề tài nghiên cứu tập trung tìm hiểu, làm rõ những vấn đề chính trị - kinh tế cơ bản của hai khu vực Châu Phi và Trung Đông; Mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với các nước thuộc hai khu vực Châu Phi và Trung Đông; Kiến nghị các giải pháp góp phần thúc đẩy hơn nữa các quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với các nước trong hai khu vực.
Các tin khác

Tình hình chính trị - kinh tế cơ bản của châu Phi và Trung Đông ngày nay

Bộ

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2006 - 13/04/2024

Kinh tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Đề tài nghiên cứu tập trung tìm hiểu, làm rõ những vấn đề chính trị - kinh tế cơ bản của hai khu vực Châu Phi và Trung Đông; Mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với các nước thuộc hai khu vực Châu Phi và Trung Đông; Kiến nghị các giải pháp góp phần thúc đẩy hơn nữa các quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với các nước trong hai khu vực.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam