Phật giáo Khmer Nam bộ ngày nay

Bộ

Nguyễn Mạnh Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2005 - 16/04/2024

Phật giáo, Phật giáo Khmer, Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Cường. Đề tài nghiên cứu các vấn đề: Phật giáo của người Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Vài nét về kinh – kệ bằng tiếng Pali; Nghi thức tụng niệm trong Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay; Những đại lễ của Phật giáo Nam tông Khmer; Đi tìm những giải pháp cho sự phát triển bền vững của Phật giáo Nam tông Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Các tin khác

Phật giáo Khmer Nam bộ ngày nay

Bộ

Nguyễn Mạnh Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2005 - 16/04/2024

Phật giáo, Phật giáo Khmer, Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Cường. Đề tài nghiên cứu các vấn đề: Phật giáo của người Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Vài nét về kinh – kệ bằng tiếng Pali; Nghi thức tụng niệm trong Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay; Những đại lễ của Phật giáo Nam tông Khmer; Đi tìm những giải pháp cho sự phát triển bền vững của Phật giáo Nam tông Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam