Một số vấn đề cơ bản về tâm lý của chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong quá trình kinh doanh

Bộ

Văn Thị Kim Cúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 13/04/2024

Chủ doanh nghiệp, Tâm lý học, Kinh tế tư nhân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Văn Thị Kim Cúc. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tâm lý của các chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, làm rõ các rào cản tâm lí hay là các khó khăn chủ quan (các hạn chế về mặt tâm lí cá nhân của những chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân) và các khó khăn khách quan liên quan đến bối cảnh hoạt động hiện tại của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân ( như môi trường pháp lí, thị trường, người tiêu dùng,…); Mối quan hệ giữa các khó khăn hạn chế trên với sự ổn định và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất một số khuyến nghị đối với các chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân và đối với Nhà nước về các biện pháp nhằm loại bỏ những rào cản tâm lí của các chủ doanh nghiệp và về các chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh doanh của họ.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về tâm lý của chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong quá trình kinh doanh

Bộ

Văn Thị Kim Cúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2005 - 13/04/2024

Chủ doanh nghiệp, Tâm lý học, Kinh tế tư nhân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Văn Thị Kim Cúc. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tâm lý của các chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, làm rõ các rào cản tâm lí hay là các khó khăn chủ quan (các hạn chế về mặt tâm lí cá nhân của những chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân) và các khó khăn khách quan liên quan đến bối cảnh hoạt động hiện tại của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân ( như môi trường pháp lí, thị trường, người tiêu dùng,…); Mối quan hệ giữa các khó khăn hạn chế trên với sự ổn định và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất một số khuyến nghị đối với các chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân và đối với Nhà nước về các biện pháp nhằm loại bỏ những rào cản tâm lí của các chủ doanh nghiệp và về các chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh doanh của họ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam