Pháp luật lao động đối với lao động nữ và thực tiễn thi hành, áp dụng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Bộ

Phạm Thanh Vân

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2002 - 01/01/2003

Pháp luật, Lao động nữ, Luật Lao động

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ths. Phạm Thanh Vân. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá hiệu quả điều chỉnh pháp luật lao động và tìm ra những lỗ hổng của pháp luật, những khoảng cách giữa pháp luật thực định và đời sống “thứ hai của nó” - thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật; Xác định nguyên nhân và tìm ra những giải pháp khắc phục; Làm sáng tỏ nội dung điều chỉnh pháp luật lao động đối với đối tượng lao động nữ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nghiên cứu; Xây dựng cơ sở lý luận khoa học phục vụ cho nhu cầu hoàn thiện pháp luật lao động nói chung và pháp luật lao động đối với đối tượng nữ nói riêng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần vào việc bảo vệ, bảo đảm quyền và lợi ích của lao động nữ trong các hoạt động kinh tế

Các tin khác

Pháp luật lao động đối với lao động nữ và thực tiễn thi hành, áp dụng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Bộ

Phạm Thanh Vân

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2002 - 01/01/2003

Pháp luật, Lao động nữ, Luật Lao động

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Ths. Phạm Thanh Vân. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá hiệu quả điều chỉnh pháp luật lao động và tìm ra những lỗ hổng của pháp luật, những khoảng cách giữa pháp luật thực định và đời sống “thứ hai của nó” - thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật; Xác định nguyên nhân và tìm ra những giải pháp khắc phục; Làm sáng tỏ nội dung điều chỉnh pháp luật lao động đối với đối tượng lao động nữ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nghiên cứu; Xây dựng cơ sở lý luận khoa học phục vụ cho nhu cầu hoàn thiện pháp luật lao động nói chung và pháp luật lao động đối với đối tượng nữ nói riêng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần vào việc bảo vệ, bảo đảm quyền và lợi ích của lao động nữ trong các hoạt động kinh tế

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam