Lịch sử văn hóa Myanma

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 01/01/2006

Văn hoá, Lịch sử văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là nhằm đưa ra một công cụ tra cứu phổ thông chứa đựng những thông tin cơ bản nhất và tương đối đầy đủ diện mạo về lịch sử văn hóa nước Myanma. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm đến lịch sử văn hoá Myanma một phương tiện ban đầu giúp họ thực hiện nghiên cứu so sánh hay bắt tay thực hiện các công trình nghiên cứu chuyên sâu hơn về Myanma.
Các tin khác

Lịch sử văn hóa Myanma

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 01/01/2006

Văn hoá, Lịch sử văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là nhằm đưa ra một công cụ tra cứu phổ thông chứa đựng những thông tin cơ bản nhất và tương đối đầy đủ diện mạo về lịch sử văn hóa nước Myanma. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm đến lịch sử văn hoá Myanma một phương tiện ban đầu giúp họ thực hiện nghiên cứu so sánh hay bắt tay thực hiện các công trình nghiên cứu chuyên sâu hơn về Myanma.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam