Dân chủ cơ sở ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Bộ

Bùi Quang Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Xã Hội Học

01/01/2003 - 01/01/2006

Nông thôn, Xã hội học, Dân chủ cơ sở

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Bùi Quang Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích tổng kết thực tiễn 2 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nông thôn nước ta hiện nay và khuyến nghị những giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình thực hiện dân chủ tại nông thôn. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Thực trạng “Dân chủ cơ sở” hiện nay ở nông thôn Việt Nam sau 2 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở- những đặc điểm chủ yếu, vấn đề và nguyên nhân; Phân tích các nhân tố tác động đến “Dân chủ cơ sở” nông thôn với tư cách là một quá trình xã hội; Đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt dân chủ cơ sở tại nông thôn hiện nay.
Các tin khác

Dân chủ cơ sở ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Bộ

Bùi Quang Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Xã Hội Học

01/01/2003 - 01/01/2006

Nông thôn, Xã hội học, Dân chủ cơ sở

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Bùi Quang Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích tổng kết thực tiễn 2 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nông thôn nước ta hiện nay và khuyến nghị những giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình thực hiện dân chủ tại nông thôn. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Thực trạng “Dân chủ cơ sở” hiện nay ở nông thôn Việt Nam sau 2 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở- những đặc điểm chủ yếu, vấn đề và nguyên nhân; Phân tích các nhân tố tác động đến “Dân chủ cơ sở” nông thôn với tư cách là một quá trình xã hội; Đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt dân chủ cơ sở tại nông thôn hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam