Mạng sản xuất toàn cầu và vai trò của các công ty đa quốc gia

Bộ

Lê Thị Ái Lâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 24/04/2024

Kinh tế, Hợp tác kinh tế quốc tế, Mạng sản xuất toàn cầu

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thị Ái Lâm. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm tìm hiểu các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về mạng sản xuất toàn cầu và vai trò của các công ty đa quốc gia trong việc hình thành và phát triển các mạng này. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Thế nào là mạng sản xuất toàn cầu và những yếu tố môi trường, kinh tế, xã hội nào ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển các mạng sản xuất toàn cầu; Nghiên cứu cấu trúc và sự vận hành của các mạng sản xuất toàn cầu qua nghiên cứu, phân tích thực tiến hoạt động của các mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử và ngành dệt may; Nghiên cứu vai trò của các công ty đa quốc gia trong việc hình thành và phát triển các mạng sản xuất toàn cầu; Dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những gợi mở để Việt Nam có thể tham gia các mạng sản xuất toàn cầu một cách hiệu quả.
Các tin khác

Mạng sản xuất toàn cầu và vai trò của các công ty đa quốc gia

Bộ

Lê Thị Ái Lâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 24/04/2024

Kinh tế, Hợp tác kinh tế quốc tế, Mạng sản xuất toàn cầu

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thị Ái Lâm. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm tìm hiểu các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về mạng sản xuất toàn cầu và vai trò của các công ty đa quốc gia trong việc hình thành và phát triển các mạng này. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Thế nào là mạng sản xuất toàn cầu và những yếu tố môi trường, kinh tế, xã hội nào ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển các mạng sản xuất toàn cầu; Nghiên cứu cấu trúc và sự vận hành của các mạng sản xuất toàn cầu qua nghiên cứu, phân tích thực tiến hoạt động của các mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử và ngành dệt may; Nghiên cứu vai trò của các công ty đa quốc gia trong việc hình thành và phát triển các mạng sản xuất toàn cầu; Dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những gợi mở để Việt Nam có thể tham gia các mạng sản xuất toàn cầu một cách hiệu quả.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam